Podrobná pravidla soutěže „Vezmi partu na Open Air Festival“

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Vezmi partu na Open Air Festival“ (dále jen „soutěž“) je Kristýna Šmejkalová, Ondříčkova 2395, Praha 3, PSČ 130 00, Česká Republika, IČO: 87806541 (dále jen „pořadatel“).2. Termíny soutěže

Soutěž proběhne v termínu od 22. 05. 2012 do 30. 07. 2012 na území České republiky v těchto etapách:

1. Přihlašování soutěžních fotografií: od 22. 05. 2012 do půlnoci 30. 07. 2012.
2. Veřejné hlasování prostřednictvím Facebooku a tlačítka „To se mi líbí“: od 23. 05. 2012 do půlnoci 01. 08. 2012.
3. Oficiální vyhlášení výsledků: 03. 08. 2012.


3. Podmínky účasti v soutěži

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“), mladší osoby se mohou zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce.
2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže, jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel(ka), sourozenec a osoby jim blízké.
3. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie, které neporušují právní předpisy ČR a EU, především v oblasti autorského a trestního práva a neporušují elementární pravidla slušnosti. Odpovědnost za dodržení tohoto bodu leží na autorovi fotografie.


4. Přihlášení soutěžní fotografie

K přihlášení do soutěže musí soutěžící splnit následující ustanovení.

1. Zašle soutěžní fotografii na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   do 30. 07. 2012 (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže zasláním soutěžní fotografie, je 30. 07. 2012 - fotografie odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny) a jako předmět e-mailu uvede slovo „Open Air Festival“.
2. Zaslaná soutěžní fotografie bude vlastní autorská, nepřejatá z cizích zdrojů.
3. Na soutěžní fotografii bude vyobrazeno právě 2 - 5 osob s logem Open Air Festivalu a s logem Kulturního servisu Puls.
4. V e-mailu uvede bezchybně všechny povinné informace – jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, kontaktní e-mail, telefon, jména a příjmení osob na soutěžní fotografii.
5. Každý účastník může přihlásit nejvýše 1 soutěžní fotografii.


5. Hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí tlačítka „To se mi líbí" na facebookových stránkách. Hlasování je veřejné a může hlasovat kdokoli. Výhru mohou převzít pouze soutěžící, kteří plně splnili podmínky v bodě 3. „Podmínky účasti v soutěži“ a 4. „Přihlášení soutěžní fotografie“. Pořadatel si vyhrazuje právo penalizace, případně vyloučení ze soutěže v případě podezření na nepřiměřené zvýhodnění některé soutěžní fotografie.

2. Počet bodů

Celkový počet bodů bude určen takto:
Každý hlas "To se mi líbí" = 1 bod pro soutěžní fotografii


6. Výherce

1. Výherce soutěže bude určen na základě hlasování na www.facebook.com/KulturniServisPuls - fotografie, která získala nejvíce hlasů „To se mi líbí“. Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno získat hlasy „To se mi líbí“) je 01. srpna 2012. Hlasy obdržené po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že dvě a více soutěžních fotografií bude mít stejný počet hlasů „To se mi líbí“ ke dni uzávěrky soutěže, bude následně výherce určen zástupci společností, které poskytli výhru do soutěže.

2.  Jméno výherce a obec, kterou uvedl při přihlášení se do soutěže, budou společně s vítěznou fotografií zveřejněny 03. 08. 2012 na internetových stránkách www.kulturniservispuls.cz. Výherce bude pořadatelem kontaktován na emailové adrese a telefonním čísle, které uvedl při přihlášení do soutěže.


7. Cena a podmínky předání

1. Výhrou v soutěži je 2 - 5 vstupenek pro výherce na Open Air Festival.

2. Výhra bude předána výherci osobně, nebo zaslána poštou po té, co prokáže svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). Termín a podmínky převzetí výhry budou stanoveny po vzájemné dohodě výherce a pořadatele. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, nebo mu doručit výhru, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

3. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžní fotografie, které nesplňují body 3. „Podmínky účasti v soutěži“ a 4. „Přihlášení soutěžní fotografie“, byly doručeny po datu určeném v bodě 2. „Termíny soutěže“, nebo budou jakkoli odporovat těmto pravidlům.


8. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky jejich předávání. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit, a to v průběhu celého trvání. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení soutěžní zásilky či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty, s. p.


9. Další ustanovení:

Účastí v soutěži (odesláním soutěžní fotografie na adresu soutěže) každý soutěžící:

1. uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění jako správci při zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v průvodním e-mailu k soutěžní fotografii, tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a s jejich využitím pro další obchodní a marketingové účely pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům, které jsou uvedeny výše, zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, aby byly zpřístupněny dodací poště toho kterého soutěžícího za účelem předání výhry. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící svůj souhlas uděluje na dobu 5 let po ukončení soutěže. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům, dále pak, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

2. dále uděluje pořadateli souhlas bezplatně uveřejňovat své jméno, podobiznu a obrazové či zvukové záznamy ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.

3. schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.


O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím internetové kampaně na internetovém portálu www.kulturniservispuls.cz.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.kulturniservispuls.cz/souteze. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Pouze tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravou a změnou jejích pravidel.

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání