Podrobná pravidla soutěže „PROBUDÍM SE VČERA S KULTURNÍM SERVISEM PULS“


1.    Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže ,,PROBUDÍM SE VČERA S KULTURNÍM SERVISEM PULS“ (dále jen ,,soutěž“) je Kristýna Šmejkalová, Ondříčkova 2395, Praha 3, PSČ 130 00, Česká Republika, IČO: 87806541 (dále jen „pořadatel“).


2.    Termíny soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 20. 03. 2012 do 27. 05. 2012 na území České republiky a to v těchto etapách:

1.    Přihlašování soutěžních děl je možné od 20. 03. 2012 do půlnoci 24. 04. 2012.
(Dodatek: Dne 19. 04. 2012 byla pořadatelem soutěž prodloužena do 24. 05. 2012.)
2.    Hlasování bude veřejné prostřednictvím oficiálních facebookových stránek Kulturního servisu Puls a tlačítka „To se mi líbí“ od 20. 03. 2012 do půlnoci 27. 04. 2012.
(Dodatek: Dne 19. 04. 2012 byla pořadatelem soutěž prodloužena, hlasování bude ukončeno o půlnoci 27. 05. 2012.)
3.    Oficiální vyhlášení výsledků bude: 31. 05. 2012.


3.    Podmínky účasti v soutěži

1.    Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen ,,soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce nebo prostřednictvím této osoby.
2.    Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním, nebo obdobném vztahu k pořadateli, či k dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže, jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v přímém pokolení, manžel(ka), sourozenec a osoby jim blízké.
3.    Do soutěže mohou být přihlášena pouze díla, které neporušují právní předpisy ČR a EU, především v oblasti autorského a trestního práva a neporušují elementární pravidla slušnosti. Odpovědnost za dodržení tohoto bodu leží na autorovi díla.


4.    Přihlášení soutěžního díla

K přihlášení do soutěže musí soutěžící splnit následující ustanovení.

1. Přihlášení soutěžní fotografie
1.1.    Zašle soutěžní dílo na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   nejpozději do 24. 05. 2012 (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže zasláním svého díla, je 24. 05. 2012 - díla odeslaná po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny) a jako předmět e-mailu uvede slova „PROBUDÍM SE VČERA“.
1.2. Zaslané soutěžní dílo bude vlastní autorské, nepřejaté z cizích zdrojů.
1.3.     Zaslané soutěžní dílo bude nabývat těchto podob: Fotografie.
1.4.    Zaslané soutěžní dílo bude zachyceno v elektronické podobě a zasláno v jednom z běžně používaných formátů (jpg, jpeg, gif, doc, docx, pdf, odt, pub a další).
1.5.    V e-mailu uvede bezchybně všechny povinné informace – jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, kontaktní e-mail, telefon.
1.6.    Každý účastník může přihlásit nejvýše 1 soutěžní dílo.

2. Přihlášení formou zaslané vstupenky z kina
2.1.    Zašle vstupenku z kina, na které bude prokazatelně zaznamenáno, že je vázaná k projekci filmu Probudím se včera. Vstupenku soutěžící odešle na poštovní adresu: Kulturní servis Puls, Kristýna Šmejkalová, Ondříčkova 2395, Praha 3, PSČ 130 00, a to nejpozději do 24. 05. 2012 (poslední den, kdy musí být zásilka se vstupenkami doručena, je 24. 05. 2012 – pošta doručená po tomto datu nebude do soutěže zařazena).
2.2.   Zaslané soutěžní dílo bude nabývat těchto podob: Vstupenka z kina z projekce filmu Probudím se včera.
2.3.    Zaslané soutěžní dílo – vstupenka z projekce filmu Probudím se včera bude do redakce Kulturního servisu Puls doručena fyzicky v zalepené obálce na stavenou adresu, vstupenky není možno zasílat naskenované, nebo jinou elektronickou formou.
2.4.    V dopise budou spolu se vstupenkou z projekce filmu Probudím se včera uvedené bezchybně všechny povinné informace – jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, kontaktní e-mail, telefon.
1.6.    Každý účastník může přihlásit nejvýše 1 soutěžní dílo = 1 vstupenku z projekce.

Všechny soutěžní díla, ať už se jedná o fotografie nebo vstupenky z projekce filmu Probudím se včera, budou po schválení redakce umístěny v elektronické podobě na oficiální facebookové stránky Kulturního servisu Puls, kde bude probíhat hlasování.


5.    Hlasování

1.    Hlasování probíhá pomocí tlačítka "To se mi líbí" na oficiálních facebookových stránkách Kulturního servisu Puls. Hlasování je veřejné a může hlasovat kdokoli z fanoušků této stránky. Výhru mohou převzít pouze soutěžící, kteří plně splnili podmínky v bodě 3. „Podmínky účasti v soutěži“ a 4. „Přihlášení soutěžního díla“. Pořadatel si vyhrazuje právo penalizace, případně vyloučení ze soutěže v případě podezření na nepřiměřené zvýhodnění některého soutěžního díla.
2.    Počet bodů

Celkový počet bodů bude určen takto:
Každý hlas "To se mi líbí" = 1 bod pro soutěžní dílo


6.    Výherci

1.    Výherci soutěže a jejich pořadí na 1. až x. místě budou určeni na základě hlasování na www.facebook.com/KulturniServisPuls - díla, která získala nejvíce hlasů „To se mi líbí“. Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno získat hlasy „To se mi líbí“) je 27. května 2012 do půlnoci. Hlasy obdržené po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že dvě a více soutěžních děl bude mít stejný počet hlasů „To se mi líbí“ ke dni uzávěrky soutěže, bude následně vítězná pozice daných děl určena odpovědnými zástupci Kulturního servisu Puls a žebříček výherců se tak posune adekvátním způsobem (tzn.: pokud se např. na 4. pozici umístí dvě díla se stejným počtem hlasů, bude určeno, které získává 4. a které z nich následnou 5. pozici. Dílo, které by bylo za normálních okolností na 5. místě, se posune na 6. pozici atd.).
2.    Jména výherců a obec, kterou uvedli při přihlášení se do soutěže, budou společně s vítězným dílem zveřejněny do 31. 05. 2012 na internetových stránkách www.kulturniservispuls.cz. Výherci budou pořadatelem kontaktováni na e-mailové adrese a telefonním čísle, které uvedli při přihlášení do soutěže.


7.    Ceny a podmínky předání

1.     Výhry podle umístění:

1. místo: Pruhovaný svetr z filmového natáčení podepsaný Jirkou Mádlem, Literární verzi filmové komedie knihu Probudím se včera, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera a balení žvýkaček Orbit.

2. místo: Halenka z filmového natáčení podepsaná Evou Josefíkovou, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera a balení žvýkaček Orbit.

3. místo: Tričko z filmového natáčení podepsané Michaelem Foretem, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera a balení žvýkaček Orbit.

4. místo: Tričko z filmového natáčení podepsané Filipem Cílem, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera a balení žvýkaček Orbit.

5. místo: Tričko s logem filmu Probudím se včera, Ručník s logem filmu Probudím se včera, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera.

6. místo: Tričko z filmového natáčení podepsané Jirkou Mádlem, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera.

7. místo: Tričko z filmového natáčení podepsané Filipem Cílem, Poznámkový zápisník Probudím se včera s podpisy všech herců, Kalendář s fotografiemi z filmu Probudím se včera, Náramek s logem Probudím se včera.

Další vítězná místa a k nim příslušné ceny budou vypsány na základě počtu přihlášených účastníků do soutěže. Aktualizace proběhne do 13. 05. 2012.

2.    Výhra bude předána výherci osobně, nebo zaslána poštou po té, co prokáže svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). Termín a podmínky převzetí výhry budou stanoveny po vzájemné dohodě výherce a pořadatele. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 1 měsíce od oznámení výhry, nebo mu doručit výhru do 1 měsíce od stanovení termínu předání výhry, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
3.    Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.
4.    Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžní dílo, které nesplňuje body 3. „Podmínky účasti v soutěži“, 4. „Přihlášení soutěžního díla“ a byly doručeny po datu určeném v bodě 2. ,,Termíny soutěže“ nebo budou jakkoli odporovat těmto pravidlům.


8.    Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami jiného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky jejich předávání. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit a to v průběhu celého trvání. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení soutěžní zásilky či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty, s. p.


9.    Další ustanovení:

Účastí v soutěži (odesláním soutěžního díla na adresu soutěže) každý soutěžící:
1.    uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění jako správci při zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v průvodním e-mailu k soutěžnímu dílu, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry a s jejich využitím pro další obchodní a marketingové účely pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu, jež jsou uvedeny výše, zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, a aby byly zpřístupněny dodací poště toho kterého soutěžícího za účelem předání výhry. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící svůj souhlas uděluje na dobu 5let po ukončení soutěže. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobních údajům, dále pak, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
2.    dále uděluje pořadateli souhlas bezplatně uveřejňovat své jméno, podobiznu a obrazové či zvukové záznamy ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.
3.     schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím internetové kampaně na stránkách média Kulturní servis Puls (www.kulturniservispuls.cz) a prostřednictvím oficiálních facebookových stránek (www.facebook.com/KulturniServisPuls).

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.kulturniservispuls.cz/souteze. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Pouze tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravou a změnou jejích pravidel.

 

Pro přidání komentáře je nutné se přihlásit pod svým uživatelským účtem.
Pokud ještě účet nemáte, můžete se snadno zaregistrovat zde.

Přihlášení

Anketa

Jak nejraději trávíte letní večery?

Výsledky

Doporučujeme

Splněné přání